O nás

Katolícka jednota Slovenska je neziskové a nepolitické občianske združenie. Jej činnosť je okrem aktuálnych potrieb spoločnosti na Slovensku inšpirovaná dokumentami Druhého vatikánskeho koncilu a posynodálnym apoštolským listom pápeža Jána Pavla II.“Christifideles laici“ o povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a vo svete.

Poslaním a cieľom Katolíckej jednoty Slovenska je:

– obnoviť, upevniť a chrániť duchovné a mravné hodnoty ľudí, najmä vieru, kresťanské a národné povedomie,
– organizovať osvetovú činnosť a utvárať vhodné ochranné programy najmä pre mladých ľudí,
– vykonávať službu núdznym charitatívnou činnosťou bez ohľadu na vierovyznanie

Naše aktivity :

– práca s deťmi a mládežou cez rôzne akcie počas celého roka :

Cez šk.rok každý piatok spievame pri detskej sv.omši o 18.00 v kostole sv. Cyrila a Metoda
Každú tretiu nedeľu v mesiaci hráme pri farskej sv. omši o 10.30, tiež vo farskom kostole sv.Cyrila a Metoda ..
Dvakrát do roka organizujeme benefičné koncerty (Veľká Noc,Vianoce). Na sviatok Božieho milosrdenstva (týždeň po V.Noci) robíme verejnú procesiu cez mesto Piešťany.

– okrem venovania sa mladým pracujeme v oblasti charitatívnej. Pomáhame rodinám v hmotnej núdzi  i  mimo Piešťan.
– naša pobočka cez p. Jarmilu Nedorostovú organizuje púte do Mariánskych miest.
– od r. 2004 sme začali s realizáciou projektu „DOM POKOJA“ v obci Lúka nad Váhom (okres N.M.n/Váhom) .  Dom bude slúžiť ženám,  ktoré čakajú dieťatko a nie je im umožnené ho donosiť v prostredí v ktorom sa nachádzajú.

– v decembri 2010 vyšlo naše prvé CD s názvom „DAR“  .
Na cd – čku je 9 skladieb, ktoré hrávame pri bohoslužbách.